Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu

Uzależnienia cyfrowe dzieci i młodzieży

ADRESACI: Nauczyciele, pedagodzy, studenci, rodzice

PROWADZĄCY: Prof. WWSSE doc. dr Jakub Andrzejczak

KOSZT: 120 zł Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z MEN

WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

  1. Odbiór zgłoszenia na szkolenie zostanie potwierdzony drogą mailową, na adres wskazany w zgłoszeniu.
  2. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.
  3. Warunkiem ostatecznej rezerwacji miejsca jest dokonanie płatności. UWAGA: Warunek ten nie dotyczy sytuacji, w której płatnikiem jest pracodawca. W tym wypadku, wraz z potwierdzeniem zgłoszenia, przesłana zostanie faktura z 14-dniowym terminem płatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ORGANIZACJI  I PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby szkolenia organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, która podlega przepisom ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz na potrzeby wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnego z rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), czyli jest to niezbędne do realizacji umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard z siedzibą w  Środzie Wielkopolskiej będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji szkolenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości  usług szkoleniowych do czasu zakończenia szkolenia, w którym Państwo uczestniczą, wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, a po tym okresie, w celach archiwalnych przewidzianych przepisami prawa.

Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przygotowania i wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MEN.

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Z uwagi na brak obowiązku prawnego, administrator danych osobowych nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Aktualny kontakt z administratorem: prof.jakub.andrzejczak@gmail.com

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O AKTUALNEJ OFERCIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard z siedzibą w  Środzie Wielkopolskiej może również przetwarzać dane osobowe w celu realizacji szkoleń jako administrator danych osobowych w postaci działania w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje związane z organizacją szkoleń przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard z siedzibą w  Środzie Wielkopolskiej prosimy o wyrażenie poniższej zgody na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną. Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak konieczne, by Placówka mogła przekazywać Państwu materiały o charakterze marketingowo-informacyjnym z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku wyrażenia poniższej zgody Placówka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe również po zakończeniu szkolenia, aż do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie jedynie w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa. Ponadto, mają Państwo prawo do wycofania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Placówkę w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Dane uczestnika

Dane do faktury

* Oświadczam, że moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie i świadomie w celu realizacji usługi szkoleniowej przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego PBS Humlard (art. 6 ust. 1 lit. B.) i f) RODO.

* - zgoda obowiązkowa